23. ParswaNatha


jParshvanath Bhagwan Malasia.jpg
jParshvanath Bhagwan Malasia.jpg
99.61 KB
Parshwanath_Bhagwan_Mangi_Tungi_Maharashtra.jpg
Parshwanath_Bhagwan_Mangi_Tungi_Maharashtra.jpg
108.33 KB
Vighnahar_Parshvanath_Bhagwan_Mahua_Gujrat.jpg
Vighnahar_Parshvanath_Bhagwan_Mahua_Gujrat.jpg
71.21 KB

Back